Popílkový stabilizát

Popilkovy-stabilizat-AWT-Rekultivace_1.jpg

Popílkový stabilizát HBZS, typ FL je certifikovaný výrobek určený pro provádění násypů a zásypů. Držitelem certifikace je OKD, HBZS, a.s, AWT Rekultivace a.s. je smluvním výrobcem.

Popílkový stabilizát je ideálním výplňovým materiálem pro svoji nízkou objemovou hmotnost (950–1350 kg/m3). Litý stabilizát bezpečně vyplní veškeré volné prostory, po zatuhnutí je plně únosný, objemově stálý a nevyžaduje dodatečné hutnění.

 • stabilizát spolehlivě vyplní veškeré volné obtížně přístupné prostory
 • popílková suspenze je lehčí než běžné hutněné zásypy
 • aplikace litého materiálu bez potřeby hutnění je šetrná ke konstrukci stavby
 • nedojde k porušení položených izolačních vrstev
 • nehrozí následná deformace terénu vlivem sesedání nedokonale zhutněného zásypu

Popílkový stabilizát HBZS: popis výroby a ukázky použití (PDF)

Další informace

Ing. Tomáš Kačor
Provozní ředitel

Telefon: +420 596 580 138
E-mail: tomas.kacor@awt-rekultivace.cz

Jak se Stabilizát HBZS, typ FL vyrábí?

Vstupní surovinou pro výrobu popílkového stabilizátu je popílek ze spalování uhlí ve fluidních kotlích teplárny Alpiq Generation (CZ) v Kladně. Specifickou vlastností popílku z fluidního spalování je obsah volného vápna (CaO), které zajišťuje hydratační vlastnosti popílkové suspenze a její následné ztvrdnutí.

Fluidní popílek je na stavbu dopravován v suchém stavu v autocisternách VLH. Na stavbě je popílek v mobilním mísícím zařízení smíchán se záměsovou vodou na popílkovou suspenzi optimální viskozity a tato směs je samospádem potrubím dopravována do místa zásypu. V místě zásypu tato suspenze vlivem hydratačních schopností po určité době ztuhne a ztvrdne do pevné nerozplavitelné konzistence.

Stabilizát HBZS, typ FL lze využít především

 • jako zásypový materiál při likvidaci důlních děl a propadů do podzemí
 • pro zásyp nefunkčních kolektorů, kanálů a potrubí, obecně pro vyplňování volných prostor
 • jako zásyp výkopů pro inženýrské sitě, obecně pro zásypy výkopů, stavebních jam a pro tvarování terénu
 • pro stabilizaci podloží staveb, obecně pro zlepšování a stabilizaci hornin
 • pro vytvoření separační a těsnící vrstvy v zeminových konstrukcích

Výhody použití Stabilizátu HBZS, typ FL

 • popílková suspenze vzhledem ke své vysoké tekutosti spolehlivě a zaručeně vyplní všechny zasypávané prostory vč. trhlin a mezerovitostí v horninách
 • popílkový stabilizát je objemově stálý a nevyžaduje dodatečné hutnění

Podmínky použití Stabilizátu HBZS, typ FL

 1. zásyp z popílkového stabilizátu v musí být chráněn před povětrnostními vlivy proti vysychání – popílkový stabilizát nelze použít jako konečnou vrstvu v zásypové konstrukci
 2. pro výrobu popílkového stabilizátu je nutné na stavbě zajistit kapacitní zdroj záměsové vody