Projekty OP LZZ

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Na těchto stránkách poskytujeme informace o realizaci vzdělávacích projektů ve společnosti AWT Rekultivace a.s., realizovaných s finanční podporou Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR.

1. Výzva č. 35 – „Školení je šance“

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců OKD Rekultivace, a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00341

Cílem Projektu bylo zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím prohlubování a zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a tím celé akciové společnosti. Na realizaci Projektu získala společnost finanční dotaci z ESF a státního rozpočtu ČR v celkové výši 4 522 656 Kč. Vzhledem k tomu, že od května do října 2010 probíhala ve společnosti významná restrukturalizace včetně změny názvu společnosti, převodu majetku, činností a zaměstnanců z organizace AWT a.s., bylo odsunuto výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb a tím i vlastní realizace vzdělávacích aktivit tak, aby výběrové podmínky i podmínky realizace odpovídaly skutečnostem, které ve společnosti nastaly po ukončení restrukturalizace.

Ve výběrovém řízení byla jako dodavatel vybrána společnost ECS Edconsia, s.r.o., Česká Lípa (která od 1. 2. 2011 nese název Everesta, s.r.o.).

Vzdělávací program byl rozdělen do několika skupin, a to:

a) Vzdělávání TOP managementu s obsahem:

 • Zvyšování výkonnosti firmy
 • Efektivní manažerská komunikace
 • Vedení lidí, motivace
 • Plánování a delegování
 • Management změn
 • Vyjednávání, pracovní právo, stavební zákon

b) Vzdělávání středního managementu s obsahem

 • Vedení lidí, motivace
 • Týmová spolupráce
 • Řízení změn
 • Zadávání úkolů, zpětná vazba
 • Pracovní právo, stavební zákon

c) Vzdělávání mistrů s obsahem

 • Vedení lidí, motivace
 • Plánování a delegování
 • Pracovní právo, stavební zákon
 • Time a stres management
 • Osobnost mistra – vedoucího
 • Řešení konfliktů a vyjednávání

d) Vzdělávání obchodního týmu s obsahem

 • Obchodní dovednosti
 • Péče o zákazníka
 • Vyjednávání a argumentace, obchodní právo
 • Asertivní jednání
 • Prezentační dovednosti

e) Kurzy výpočetní techniky s obsahem

 • MS Word I. a II.
 • MS Excel I. a II.
 • PowerPoint

Po celou dobu výuky byla většina frekventantů podporována aktivitami v tzv. virtuální třídě (webový interaktivní nástroj podporující vzdělávací klasickou aktivitu rozšířenou možností komunikovat a spolupracovat prostřednictvím PC připojeného k internetu a telefonu) a  e-learningovou formou výuky.

Dne 26. ledna 2011 se uskutečnily první semináře pro zaměstnance AWT Rekultivace a.s. Společně s dodavatelem je celý program projektu rozvržen tak, aby se do ukončení projektu v březnu 2012 zúčastnilo celkem 87 zaměstnanců společnosti vzdělávacích programů ve 33 nově vytvořených kurzech.

15. prosince 2011 se uskutečnil poslední seminář pro skupinu TOP managementu na téma Management změn. Tímto seminářem byla ukončena vzdělávací část celého projektu „Vzdělávání zaměstnanců AWT Rekultivace a.s.“. Do 14. března 2012 jsme pak museli ukončit projekt, realizovaný s podporou Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) i po stránce formální. Jakých kvantitativní ukazatelů jsme dosáhli? (v závorce je uvedena hodnota stanoveného kritéria):

 • projektem bylo podpořeno 88 (87) zaměstnanců firmy
 • bylo vyhodnoceno 584 (514) úspěšných absolventů jednotlivých kurzů
 • bylo vytvořeno 33 (33) nových inovovaných kurzů
 • bylo proškoleno 998 tzv. „člověkodnů“
 • na mzdových náhradách za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávání společnost obdržela od MPSV zpět 1 136 821 Kč
 • z celkové přidělené dotace jsme v rámci pravidel ESF vyčerpali 4 214 tisíc Kč, rozdíl oproti celkové stanovené dotaci spočíval v tom, že jsme „vysoutěžili“ nižší cenu pro vzdělávací společnost, která všechny kurzy realizovala (dotaci na vlastní kurzy ve výši 1 837 tisíc jsme využili jen ve výši 1 723 tisíc Kč), nižší než stanovené byly i náhrady mezd a mzdové náklady

V rámci rozpočtových pravidel jsme mohli 18localhost z realizovaných tzv. přímých nákladů použít na náklady nepřímé (např. kancelářské potřeby, občerstvení pro účastníky kurzů, náklady na publicitu apod.). Nemalou část těchto prostředků (cca 218 tisíc) jsme použili na další vzdělávací aktivity, které sice nebyly obsahem projektu, ale na projekt bezprostředně navazovaly a rovněž přispěly k prohloubení a rozšíření kvalifikace našich zaměstnanců. Jednalo se o tyto aktivity:

 • kurz uživatelů SW Kros Plus pro zaměstnance přípravy výroby a výrobního útvaru
 • kurz uživatelů SW AutoCad Civil 3D 2012 především pro projektanty a geodety
 • školení z novely Zákoníků práce pro 45 mistrů, ekonomů, zaměstnanců na pozicích středního článku řízení apod.
 • školení v problematice zavedení konta pracovní doby jako jedné z možných forem jejího rozvržení
 • nácvik hodnotících pohovorů pro TOP manažery.

Realizace projektu na jedné straně ušetřila společnosti nemalé finanční prostředky, ale především na straně druhé zajistila širokému okruhu zaměstnanců společnosti obrovské množství informací i dovedností, týkajících se různých oblastí řízení, komunikace, organizace práce, hodnocení, plánování atd.. Významná byla především skutečnost, že tímto vzděláním prošel nižší, střední i Top management již v nové, restrukturalizované podobě, čímž byla nastavena nová a stejná pravidla komunikace a spolupráce v celé společnosti AWT Rekultivace a.s.

 

2. Výzva – „Vzdělávejte se pro růst“

reg. č. CZ.104/1.1.00/71.00002

Koncem listopadu 2012 podalo vedení společnosti na Úřad práce v Karviné žádost o příspěvek na úhradu nákladů vzdělávacích aktivit v rámci výše uvedené výzvy. Žádost byla formulována na úhradu nákladů čtyř kurzů a náhradu mezd včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců, kteří se kurzů zúčastnili. Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě naší žádosti vyhověla a tak jsme o době od 17. prosince 2012 do 15. dubna 2013 realizovali tyto vzdělávací aktivity pro zaměstnance společnosti:

a) Kurz směřující k získání profesní kvalifikace v oboru ZEDNÍK podle národní soustavy kvalifikací. Dohoda č. TKA-MN-54/2012 uzavřená s Úřadem práce na úhradu teoretické a praktické přípravy v rozsahu 300 hodiny byla dotována částkou 307 900 Kč. Kurz byl zahájen 2. ledna a ukončen 15. dubna 2013. Vlastní příprava i závěrečná zkouška před akreditovaným zkušebním komisařem byly realizovány Střední školou technických oborů v Havířově - Šumbarku, Lidická 1a/600 a čtyři jeho účastníci na jeho závěr obdrželi celostátně platné Osvědčení o profesní způsobilosti k výkonu povolání, což zvýšilo jejich uplatnitelnost a flexibilitu v práci ve společnosti i případnou uplatnitelnost na trhu práce.

b) Základní kurz svařování plastů na tupo horkým tělesem-trubky, polypropylén a polyetylen – ZK 11 P 2, 3, (Dohoda s Úřadem práce č. TKA-MN-57/2012, realizace od 17.do21.12.2012),

c) Základní kurz svařování plastů horkým klínem folie-izolační pásy, polyetylen – ZK 17 M 7 (Dohoda s Úřadem práce č. TKA-MN-56/2012, realizace od 29.1.do 5.2.2013),

d) Základní kurz svařování plastů vytlačovací s horkým plynem-extruderem folie-izolační pásy, polyetylen – ZK 34 M 7 (Dohoda s Úřadem práce č. TKA-MN-55/2012, realizace od 15.do 21.2.2013),

Každý z kurzů, uvedených pod písmeny b – d) byl v rozsahu 35 hodin, byl realizován ve Svářečské škole Střední odborné školy technické v Havířově - Šumbarku, Lidická 1a/600 a byl ukončen odbornou zkouškou za účasti odborného zkušebního komisaře České svářečské asociace. Na každý jednotlivý kurz byla s Úřadem práce uzavřena Dohoda, která určovala i částku finanční dotace z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Na vzdělávací projekty svařování plastů vyčlenil Úřad práce ČR celkem  186 000.-Kč. Každého z kurzu svařování plastů se zúčastnilo 6 zaměstnanců společnosti, kteří tak získali nejen celostátně platné Osvědčení, ale především dovednosti k činnostem, které až dosud AWT Rekultivace a.s. při svých aktivitách při výstavbě skládek, úpravách vodních děl apod. musela zajišťovat subdodavatelsky. Vedle přínosu pro firmu se výrazně zvýšila potřebnost těchto zaměstnanců a tím jejich stabilizace ve společnosti, případně i větší uplatnitelnost na trhu práce.

 

3. Výzva č. 94

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů AWT Rekultivace a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00704

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo MPSV o poskytnutí dotace ve výši 3 236 648,90 Kč na realizaci výše uvedeného projektu.

Při tvorbě projektu, který bude realizován od května 2013 do dubna 2015, jsme se zaměřili na tyto základní cíle:

a) Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců,

b) Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů,

c) Posílení udržitelnosti pracovních míst.

Projekt rovněž obsahuje opatření zohledňující principy rovných příležitostí (Gender) a Age managementu. Společnost se tak přihlásila k naplňování cílů Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

_____________________________________________________________________________________________

Demografická struktura AWT Rekultivace a.s. signalizuje poměrně významný posun k vyššímu věku a v horizontu následujících pěti let dojde již k jeho významnému posunu. Vedení společnosti si je vědomo toho, že se musí zavčas a systémově zabývat modelováním věkové skladby zaměstnanců společnosti, spoluprací a komunikaci různých věkových skupin, a to s vazbou na kvalifikační strukturu, potřebnou pro dnešní, ale především zítřejší zaměření výrobní činnosti v měnícím se trhu stavebních příležitostí. Proto jako významnou součást systému řízení lidských zdrojů, které budou modelovány v průběhu projektu, zakotvilo i problematiku Age Managementu.

Projekt je členěn do pěti relativně samostatných tematických modulů. Obsahuje devatenáct odborných kurzů (šest pro techniky a třináct pro dělníky) a tvorbu systému ŘLZ prostřednictvím metodik a procesů, nastavených manažery a specialisty firmy za moderování externími odborníky. Jednotlivé moduly mají tento obsah:

 1. Odborné kurzy I - odborné vzdělávání techniků v těchto aktivitách: Kurz oceňování stavebních prací, Podnikový ekolog, Odpadový hospodář, Koordinátor BOZP na staveništi, Vzorkař, Přípravný kurz na akreditaci inženýrů a techniků činných ve stavebnictví. Absolventi získají osvědčení o získání odborné kvalifikace od akreditovaných pracovišť MŠMT nebo ČKAIT, resp. certifikát VHO. Tohoto modulu se zúčastní celkem 31 zaměstnanců společnosti.
 •  Odborné kurzy II – modul zaměřený na přípravu k získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikace a Národní soustavy povolání. Zaměstnanci společnosti budou připravováni na složení závěrečných profesních zkoušek v profesích Zedník, Tesař, Instalatér – topenář, Zámečník a Elektrikář. Získáním teoretických vědomostí a praktických dovedností se významně rozšíří možnost uplatnění 14 zaměstnanců ve společnosti i flexibilita jejich využitelnosti v AWT Rekultivace a.s.
 •  Odborné kurzy III – 7 kurzů svařování jako svařování obalenou elektrodou, svařování v ochranné atmosféře, řezání plasmou, svařování plastů polyfúzní metodou atd. Cílem je rozšíření kvalifikace 26 zaměstnanců společnosti a tím i jejich využitelnosti na nových zakázkách.
 •  Odborné kurzy IV – modul v oblasti rozšíření kvalifikace pro obsluhu zemních a stavebních strojů.  10 stávajících strojníků, kteří v současné době mohou obsluhovat 3-5 typů stavebních a zemních strojů, získá oprávnění k obsluze dalších mechanizmů. Je zřejmé, že se významně zvýší jejich použitelnost při podnikatelských aktivitách společnosti.
 •  Rozvoj systému řízení lidských zdrojů – celkem 63 zaměstnanců společnosti bude zapojeno do tvorby a ověřování metodik řízení vybraných personálních procesů, které budou dále rozvíjet stávající systém ŘLZ. Jedná se o procesy Systém hodnocení zaměstnanců, Inovace stávající koncepce rozvoje lidských zdrojů, Systém odměňování, Práce s talenty, Age Management.

Do projektu je zařazeno 118 zaměstnanců, tedy takřka čtvrtina všech zaměstnanců společnosti, a to především na základě jejich aktivního zájmu o získání, prohloubení či rozšíření dosavadní kvalifikace. Tito zaměstnanci  si jsou vědomi toho, že společnost musí měnit a rozšiřovat portfolio svých činností a pro ziskání a realizaci nových typů zakázek potřebuje také zaměstnance s novými kvalifikacemi, vědomostmi a dovednosti. Je pochopitelné, že účastníci těchto rozvojových aktivit tvoří a budou tvořit základní kádr techniků a dělníků AWT Rekultivace a.s.

Vhledem k finančnímu objemu všech vzdělávacích aktivit z projektu (nad 1 mil Kč) jsme přistoupili k vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Podle § 98 uvedeného zákona byla zakázka rozdělena na celkem 4 části, a to:

část A) Odborné speciální kurzy pro techniky

část B) Odborná školení k přípravě na získání profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací a školení k rozšíření kvalifikace svářečskými kurzy zakončenými úřední zkouškou

část C) rozšíření kvalifikace stávajících strojníků

část D) Rozvoj systému řízení lidských zdrojů a rovné příležitosti žen a mužů,

přičemž uchazeči byli oprávněni podat nabídku na všechny či jen některé části veřejné zakázky, tedy případně i jen na jednu její část.

Zadavatel oslovil přímo 19 společností, zabývajících se vzděláváním v uvedených typech.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 13 uchazečů, z nichž výběrová komise pro jednotlivé části vybrala níže uvedené vítěze, s nimiž také vedení společnosti AWT Rekultivace a.s. v srpnu 2013 uzavřelo smlouvy na realizaci vzdělávacích akcí:

pro část A – ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Dolní Paseky 1618, 756 61 Rožnov pod           Radhoštěm

pro část B – Střední škola technických oborů, Lidická 1a/600, Havířov - Šumbark

pro část C – Gama-Gapex, s.r.o. , Borovicová 3225/4, 723 00 Ostrava-Martinov

pro část D – RealCoaching s.r.o., Vlárská 835/1, 627 00 Brno – Slatina.

Vlastní realizace vzdělávacích aktivit začala v měsíci září 2013 a bude pokračovat až do konce 1. čtvrtletí 2015.

_____________________________________________________________________________________________

V roce 2013 bylo do jednotlivých aktivit zapojeno již 56 zaměstnanců společnosti, a to v následujících kurzech a dalších vzdělávacích aktivitách:

 • Kurzu oceňování stavebních prací a dovedností se SW KROS Plus (školitel firma ÚRS Praha)
 • Odpadový hospodář (ROVS Brno)
 • Vzorkař – hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  (Česká společnost pro jakost jako subdodavatel pro ROVS Brno)
 • přípravný kurz pro autorizaci techniků a inženýrů činných ve výstavbě (ROVS Brno)
 • rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace v oboru TESAŔ (SŠTO Havířov)
 • rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace v oboru ELEKTRIKÁŘ (SŠ Bohumín jako subdodavatel pro SŠTO Havířov)
 • základní kurz svařování el. obloukem obalenou elektrodou (svářečská škola SŠTO Havířov)
 • sdružený kurz pro zámečnické práce I (svářečská škola SŠTO Havířov)
 • sdružený kurz pro zámečnické práce II (svářečská škola SŠTO Havířov)
 • praktický zácvik strojníků stavebních a zemních strojů pro rozšíření jejich způsobilosti pro obsluhu dalších mechanizmů (podmínka pro připuštění k teoretické části a zkoušce před komisařem)
 • workshop k tvorbě metodik Řízení lidských zdrojů ve společnosti  (část hodnocení zaměstnanců)

Výše uvedené aktivity byly ukončeny do 31.12.2013.

Další vzdělávání z Programu „Rozvoj lidských zdrojů AWT Rekultivace a.s.“ pokračovalo podle harmonogramu dál i v roce 2014 a v 1. čtvrtletí 2015. V tomto období bylo do Projektu zapojeno dalších 61 zaměstnanců společnosti, a to v následujících aktivitách:

 • kurz Podniková ekolog (ROVS Brno)
 • rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace INSTALATÉR – TOPENÁŘ (SŠTO Havířov)
 • rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace v oboru ZEDNÍK (SŠTO Havířov)
 • rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace v oboru ZÁMEČNÍK (SŠTO Havířov)
 • kurz svařování el. obloukem obalenou elektrodou (svářečská škola SŠTO Havířov)
 • kurz svařování el. obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře CO2
 • zaškolení na řezání plasmou
 • sdružený kurz pro instalatérské práce
 • kurz svařování plastů polyfúzní metodou
 • pokračovaly praktický zácvik strojníků stavebních a zemních strojů pro rozšíření jejich způsobilosti pro obsluhu dalších mechanizmů, po jehož ukončení strojníci absolvovali teoretickou část a vykonali zkoušku před komisařem
 • pokračovaly workshopy k tvorbě metodik Řízení lidských zdrojů ve společnosti (části vzdělávání a rozvoj, práce s talenty, systém odměňování, age management, rovné příležitosti žen a mužů a aplikace hodnocení zaměstnanců včetně nácviku hodnotících pohovorů

Realizace Projektu byla v souladu s Rozhodnutí MPSV ukončena k 30.4.2015. Do Projektu bylo zapojeno celkem 117 zaměstnanců společnosti, v tom 43 zaměstnanců v dělnických profesích a 74 zaměstnanců v technických funkcích na různé úrovni řízení od referentů přes specialisty až po TOP manažery. Zaměstnanci cílové skupiny ukončili celkem 151 vzdělávacích aktivit, neboť někteří absolvovali dvě, někteří tři a někteří i čtyři vzdělávací aktivity. Do projektu bylo zahrnuto i 33 zaměstnanců ve věku nad 50 let, projekt tedy naplňoval principy Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity EY 2012. Důležitější než tato statistická čísla je však skutečnost, že všichni zaměstnanci své nově nabyté vědomosti a dovednosti, podepřené Osvědčením o získání profesní kvalifikace podle NSK, Osvědčením o absolvování rekvalifikačního kurzu či kurzů svařování, certifikáty z kurzů akreditovaných  MŽP či MŠMT nebo MPSV, potvrzením o vykonání zkoušek před certifikovaným odborným komisařem MPO nebo České svářečské společnosti apod. Je skutečností, že tímto se absolventi stali pro naši společnost ještě hodnotnějšími zaměstnanci s víceprofesností a flexibilním využitím při diverzifikaci portfolia činností naší společnosti.